Certificates

На основание чл. 4 от НУРИОВОС „АГРОНИК“ ЕООД
О Б Я В Я В А
Инвестиционното предложение “Промяна предназначение на гатер сграда с идентификатор 70175.310.2.2 и пристройка на предприятие за преработка и съхранение на семена с фотоволтаична инсталация на покриви на сгради” в имот с        ид. 70175.310.2, местност „Новите лозя“ по КККР на  гр. Суворово. ИП е ново.
Уведомлението и документите за реализацията на ИП са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа в офиса на Пълномощника на Управителя на фирмата в гр. Варна, ул. ”Добри Чинтулов” № 16 за срок от 30 дни, считано от 23.12.2021 г.
Мнения, препоръки, възражения се приемат на адрес гр. Варна 9015, ул. „Ян Палах“ № 4 и на имейл  riosv-vn@riosv-varna.bg.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Финансиране  проект „Модернизиране на предприятие за преработка на семена“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. мярка21 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19”, подярка 21.3